AACA Miljöpolicy

Hos AACA är miljötänkande och miljöarbete en naturlig del av vår verksamhet.

Det innebär:

 • Vi uppfyller eller överträffar gällande lagar och författningar.
 • ​I vårt dagliga arbete strävar vi efter att minska förbrukningen av energi och vatten.
 • Vi strävar efter att minska utsläpp till luft och vatten.
 • AACA ska ständigt förbättra sitt miljöarbete genom att köpa, marknadsföra och sälja produkter med så minimerad miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar efter att tillsammans med våra leverantörer utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.*
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

*De kompressorer vi säljer kan i de flesta fall köras med smörjolja godkänd för livsmedelshantering. Kompressorer från Gardner Denver är de minst energikrävande på marknaden. Detta innebär avsevärda besparingar av såväl miljöpåverkan som för ekonomin.

AACA Kvalitetspolicy

AACA ska kunna erbjuda hög kvalitet för att kunna tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar till konkurrensmässiga priser. Detta uppnås genom kunskap och kännedom inom vårt affärsområde.

 • Vi följer fastlagda metoder, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
 • Vi utvecklar kontinuerligt våra kunskaper för att öka vår konkurrenskraft.
 • Vi arbetar ständigt med att förebygga och reducera eventuella kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov.
 • Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter samt den service vi utför ska uppfattas som uttryck för kvalitet.

Copyright: AACA Group AB 2017